Logo

      Line      Brošura   |   Uredjaji   |   Galerija   |   Sertifikati   |   Dodaci   |   Početna      Line

Piramida             

      Piramidalni rezonator

Prenosivi deo uredjaja K9 EDQ-LP, “Piramidalni rezonator” je sklop veoma specijalne konstrukcije
koji sadrži prostorno usaglašene, vremenski sinhronizovane i međusobno koherentne elemente koji
ispunjavaju potrebne i dovoljne uslove za ostvarenje višedimenzionalne rezonantnosti i konstituisanje
složenih elektromagnetnih, odgovarajućih elektrodinamičkih – tzv. Skalarnih – i dinamičkih Torzionih
polja, koja imaju izuzetno povoljne efekte na fiziološka i duhovna stanja bio struktura. Njegova
konstrukcija rezultat je sinteze i praktične primene teorija savremenog elektro magnetizma,
aksiomatskih principa Sankhye ("Secret of Sankhya", Maharishija Kapille), moderne interpretacije
Zhineng Qigong-a, drevnih kineskih učenja o prirodi i zakonima koji regulišu život, postulata
"Modela Kvantiranih Gustina Energije" ( Modela KGE), G.Marjanovića i naravno Teslinih tehnologija.

 

      Rad “Piramidalnog rezonatora” zasnovan je na principima višedimenzionalne rezonantnosti, odnosno zakonitostima talasne mehanike primenjenih na Makro, Mikro i Hiper aspekte strukture Apsoluta ili Jedinstva u terminologiji Modela KGE. Naime, prema našem Modelu, SVET je Savršena Kreacija modeliranja beskrajnog broja varijacija fraktalnih entiteta u konačan skup fenomena hologramskog ustrojstva. (Detaljnije: “Univerzum - Večni Harmonijski Oscilator”).

      Aksiomatski principi Sankhye i postulati KGE Modela ukazuju na jednostavan ali savršen mehanizam Prirode po kojem je ona beskrajno dosledna u variranju jednog osnovnog motiva! Delovanjem principa samo-sličnosti, svi entiteti realnosti razvijaju se u večnim procesima samo-održavajućih harmonijskih vibracija u obliku trodimenzionalnih stojećih talasa čiju matricu čine brojni, međusobno isprepleteni energetski vrtlozi, koji, ugnježdjeni jedni unutar drugih, konstituišu energetski višeslojne topološke strukture oblika “sfera u sferi”, tj. harmonijske “prostorne” stojeċe talase, odnosno - torziona polja čija je struktura u skladu sa (višedimenzionalnom, hologramskom) “Kosmičkom Matricom” Kreatora.

      Torziona polja su suptilno-energetski fenomeni vrtložnog oblika, prisutni u svim segmentima našeg življenja, no – u prirodi i nama dostupnom delu Realnosti njihova jačina je izuzetno mala i kvalitativno teško dostupna uobičajenoj tehnologiji tako da još uvek, u dobroj meri, izmiču klasično-naučnoj eksperimentalnoj fizici – ali ne i našem iskustvu. Nazivaju se i aksiona, spin, spinor i/ili mikroleptonska polja, čiji je koncept zasnovan na Einstein-Cartan teoriji i izvesnim, pomalo neuobičajenim, rešenjima Maxwellovih jednačina.

      Koncept torzionih polja je zamišljen u Sovjetskom Savezu od strane grupe poznatih fizičara tokom 1980-ih na čijem su čelu bili Anatolij Akimov i Genadij Shipov. Njihov naučni tim je počeo istraživanja pod pokroviteljstvom državne institucije - Centra za tradicionalne tehnologije.

      Torziona polja imaju veoma interesantnu i važnu osobinu da su podložna uticajnima specifičnih topologija, odnosno geometrije makroskopskih objekata i bioloških polja.

      Torziona polja mogu putovati ogromnim brzinama koje su najmanje milijardu puta (10^9) puta veċe od brzine svetlosti, interagovati sa laserskim zracima (menjaju frekvenciju); uticati na biološke procese ... Generišu se topljenjem ili ukruċivanjem nekih materijala; utiču na kvarcne kristale; utiču na neke elektronske komponente; mogu povoljno promeniti neke napitke; primeċeno je da utiču na gravitaciju ...

       Sve moje teorijske ipraktične analize ukazuju da objekti tačno određenih oblika manifestovani na nivou pojavnog sveta, sa specifičnim dimenzijama i njihovom posebno uređenom unutrašnjom strukturom predstavljaju "koncentratore" odgovarajućih oblika energije (uključujući sub-Plankovske talasne entitete) u domenu hiper-prostora i neku vrstu “višedimenzionalnih dipola", tj rezonatora suptilnih energija, koje su bioenergetskog ili srodnog tipa. (Detaljnije: "Kozyrev: Aether, Time and Torsion").

      Sve što postoji raste i razvija se po principima samosličnosti u večnim procesima kreacije samo-održavajućih harmonijskih vibracija, konstituisanih afirmativno - destruktivnim kombinacijama koherentnih, simultano-sekvencijalnih, volumetrijskih vibracija supstrata u režimu “disanja” - odnosno ritmičkih kombinacija ekspanzivnih i kompresivnih sekvenci ili sukcesivnih serija procesa “prostornog sažimanja” i “prostorne ekspanzije u terminologiji Modela KGE (Detaljnije: "Secret of Sankhya").

      Pojavni Svet je rezultat niza varijacija i transformacija simultanih vibracija u sekvencijalne talasne pakete i obrnuto, putem razmene cikličnih stanja kroz ekspanzivno-sažimajuće procese – čime se konstituišu trodimenzionalni stojeći talasi – tj. složena skalarna polja – kao energetski obrasci svih manifestovanih i nemanifestovanih fenomena (ili “Stabilnih objekata” prema Modelu KGE. (Detaljnije: “Univerzum - Večni Harmonijski Oscilator”).

      “Piramidalni rezonator” je izradjen u vrlo specifičnoj i unikatnoj formi “Aktivnog orgonita” koji funkcioniše istovremeno u dva, medjusobno uskladjena, energetska oblika. Prvi je u tzv. “Hercijanskoj” formi, odnosno obliku klasičnih, transverzalno-vektorskih, elektromagnetnih talasa a drugi u obliku NeHercijanskih (Teslinih) elektrodinamičkih vibracija ili - Skalarnih talasa.

      Specifičan raspored odgovarajuċih supstanci (kristali, smole), u skladu sa njihovim svojstvima vezano za suptilno-energetske tokove, “Piramidalni rezonator” stvara snažno polje čistih harmonizujućih oscilacija, složenim delovanjem minijaturnog (ali izuzetno efikasnog) Teslinog kalema K9 EDQ, smeštenog unutar piramidalne forme, jakog suptilno-energetskog naboja, pročišćenog dodatno elementima odgovarajućih prirodnih smola i kristalnih struktura, kao što je gorski kristal na samom vrhu rezonatora, a tamjan, ćilibar i kvarc u osnovi.

      Elektromagnetni “dipoli”, tj. rezonatori u domenu elektromagnetnog spektra, odgovarajuće konstrukcije, postavljeni na tačno određena mesta unutar “Aktivnog orgonita”, u skladu sa formom i pravcima energetskih tokova iz ovog energetskog domena, efektom afirmativne interferencije pojačavaju te tokove i kanališu ih u clju sinergijskog delovanja na tokove ostalih energetskih formi.

      Konstrukcija “Aktivnog orgonita”, način rada i funkcija svih njegovih elemenata (helikoidalni i dipolni elementi za EM interakcije, kristali i smole za suptilno-energetske tokove) detaljnije su opisani u “Uputstvu za upotrebu” Svetlosnog procesora K9 EDQ-LP.


Kontakt:          Mail   teslascalar@gmail.com         Tel   + 381.(0)63.11.33.536


Copyright: Goran Marjanovic, B.Sc.Eng. ("Unconventional Physics")
"Prostor, vreme, materija", ® 198./1993; "Teslini Talasi i Teslion kao njihov kvant nosilac", ® 26./2001.