Logo

      Line      Brošura   |   Uređaji   |   Galerija   |   Sertifikati   |   Dodaci   |   Početna      Line

      Priča o Teslionu !

   Povodom 70 godina od smrti Nikole Tesle u Njujorku je od 5. Do 7. Januara 2013. održana međunarodna konferencija u čast Nikole Tesle. Naučna fondacija Nikola Tesla iz Filadelfije organizovala je predavanja, prezentacije, diskusije, nova otkriċa i nova tumačenja Teslinih beleški i izuma. Tu je i naš inženjer Goran Marjanoviċ izložio svoj rad o kojem nam je ukratko govorio uoči samog početka predavanja u Kolarcu.

Prica o Teslionu

    Video:

      You Tube kanal : "Goran Marjanoviċ" 15 video snimaka,
      You Tube kanal : "Teslina Galaksija" 32 video snimka,

      "O TESLINIM SKALARNIM TALASIMA” Značajan korak ka ostvarenju Teslinog sna o skalarnim talasima, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd, 7.12.2012. godine.
      "Nikola Tesla i "Tajne Sankhye” Uticaj Vedske filozofije na ideje, vizije i tehnologije Nikole Tesle, Goran Marjanovic - Novi uvidi - ...
      "Torziona polja u Prirodi i Teslinim Tehnologijama" Suptilno-energetski fenomeni vrtložnog oblika, nazivaju se i aksiona, spin, spinor i/ili mikroleptonska polja,
      "Ne-Hercijanski talasi Nikole Tesle" Saglasnost kosmogonije Nikole Tesle sa aksiomatskim principima Sankhye, postulatima savremene fizike i očekujuċim vrednostima Modela KGE,
      "Teslina Fontana Mladosti" Uprkos brojnim analogijama između Teslinih principa i Vedske nauke i nesumnjivom uticaju hinduističkih učenja na Teslu, sasvim je nesumnjivo da je on samostalno došao do svojih spoznaja.
      "“Nikola Tesla - Prometej Novog doba”" Sasvim je nesumnjivo da je Nikola Tesla jedan od najznačajnijih ljudi naše civilizacije.
      "Moja Spoznaja" Realnost kakvu podrazumeva Model KGE, čini niz Stabilnih objekata odgovarajućeg nivoa kvantiranosti, ali iste energetske suštastvenosti.
      "Samospoznaja - uslov večne harmonije" Ono što Model KGE izdvaja od svih trenutno važećih teorija i kosmoloških modela je što obuhvata sve moguće forme egzistencije, opisujući ih potpuno istim parametrima, bili oni čestičnog, talasnog ili duhovnog karaktera.
      Alisa u 5 - "Nepoznati Tesla" dr. V. Abramović, filozof i naučnik, S. Stojiljković, gl. urednik "Galaksije", G. Marjanović, nezavisni istraživač, M.P. Kavaja, novinar, D. Drajić, prof. ETF
      "Manje poznati TESLA" Istina o stvarnim Teslinim tehnologijama ...
      ISTINSKI TESLA: "Ideje starih Veda i delo Nikole Tesle" Nikola Tesla manje poznat široj javnosti - mnogo veći, važniji i još značajniji naučnik naše civilizacije od ionako Velikog Tesle kojemu svi odajemo višestruko zaslužena priznanja … Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd, 18.01.2018...
      "Od Kreatora preko fotona do tesliona" Opis Realnosti, G.Marjanoviċ teorijski (Model KGE) i S.Umašankar ličnim uvidom, kroz meditaciju.
      "NIKOLA TESLA IZVAN CIVILIZACIJE" - INTERVJU 2018 GORAN MARJANOVIĆ.
      "Drevna znanost Sankhya: geometrija svijeta" Na Rubu Znanosti (22.10.2018).

            Eksperimenti:

            Laboratorija G.Marjanoviċa za istraživanja Tehnologija Nikole Tesle,
            "Tesla Vortex" Snimak složene elektrodinamičke vibracije, u obliku dvostrukog, rastuċe-opadajuċeg, naizmeničnog vorteksa,
            "Tretman" PIP snimak promene Ambijentalnog polja tokom bioenergetskog tretmana,
            "Interakcija" PIP snimak interakcije energetskog polja Specijalne Tesline Zavojnice i biopolja čoveka,
            "Special Tesla Coil" Snimak merenja električnog i orgonskog polja Specijalne Tesline Zavojnice tokom promene pobudne frekvencije

    Gif animacije :

      "Generator Tesla Scalar K9 EDQ" Snimci uredjaja sa svih strana
      "Svetlosni Procesor K9 EDQ-LP" Snimci uredjaja sa svih strana

    Članci :

       “Radijantna energija”, “Vatra iz leda”, ili “Energija nulte tačke” ? Sasvim je nesumnjivo da bi “Slobodna” (besplatna) energija potpuno promenila svet. Umeće korišćenja neke “Kosmičke energije” ili energije iz etra, vakuma, “nulte tacke”,…, pa čak i iz vode zaustavilo bi uništavanje Plave planete i omogućilo novi tehnološki progres teško merljivih razmera u svim aspektima življenja - od fizičkog blagostanja do stvaranja krajnje humanog društvenog uređenja...
       “Nikola Tesla - začetnik fizike budućnosti” Zbirka tekstova prezentovanih u seriji emisija posvećenih zaostavštini Nikole Tesle na “TV Svetlo” u periodu oktobar 2020.g. – januar 2021.g. u kojem je ukazano na njegove dalekovide intuitivne uvide, zadivljujuća tehnička rešenja, ključne napomene o “sistemu bežičnog prenosa energije” i potpunu saglasnost Tesline “teorije i prakse” sa najnovijim spoznajama savremene nauke.
       “Sakralna geometrija piramida u etarskim tehnologijama Nikole Tesle” Po mom mišljenju, Teslina mašina iz Kolorado Springsa, njegov čuveni „Uveličavajući predajnik“ - po svojoj sofisticiranosti - potpuno je analogan Keopsovoj piramidi i pravo je remek-delo znanja - i snažan dokaz dubine Teslinih uvida u Tehnologije savršenstva i kosmičke harmonije.
       “Harmonija Neba i Zemlje u Teslinom delu” Harmonija Neba i Zemlje manifestovana u formi munje, prividno jednostavnog ali u osnovi složenog, kvantizovanog fenomena , čija je struktura analogna Teslinom talasnom impulsnom paketu za bežični prenos energije bez gubitaka, na koju je ugođen i Tot-Hermesov Rezonator – Velika piramida u Gizi (Keopsova piramida) direktna je posledica postavke po kojoj je svet u kojem živimo Kreacija satkana od beskrajnog broja varijacija fraktalnih entiteta u konačan skup fenomena hologramskog ustrojstva.
       "Nikola Tesla i piramide" Saglasnost Teslinih eterskih principa i drevnih znanja nije rezultat njegove “fascinacije piramidama i njihovog istraživanja tokom cijelog života” nego su rezultat njegove intuitivne genijalnosti, upornosti, veoma mukotrpnog i napornog umnog i fizičkog rada. U svakom slučaju, izučavanje drevnih znanja, piramidalnih i sakralnih građevina može biti velika pomoć u razumevanju Prirodnih mehanizama i Teslinih tehnologija.
       Teslin „Magnifying Transmitter“ - fraktal kvantno-hologramske Realnosti , Najnovije otkriće kvantnih fizičara - česica “X17” (protofobični X bozon, mase ~ 17 MeV), u “Institutu za nuklearna istraživanja Mađarske”, toliko je neobičnih osobina da predstavlja potencijalno otkriće pete sile u prirodi i time zahteva preispitivanje Standardnog modela fizike čestica! Ovaj novootkriveni fenomen kvantnog sveta ima veliki značaj i sa aspekta Teslinih tehnologija jer istovremeno potvrđuje Teslinu intuitivnu genijalnost i saglasnost njegovih etarskih tehnologija sa eksperimentalnom realnošću savremene fizike i najnovijim idejama teorijskih fizičara koje bi mogle razrešiti misteriju tamne materije.
       "Piramide – interfejs za komunikaciju sa naduzročnom Realnošću" , "... Piramide - elementi kosmičkog interneta koji omogućuju gotovo trenutnu intergalaktičku komunikaciju u Univerzumu, postaju krajnje kontroverzni objekti čiji značaj i uloga u opšte-kosmičkim energetskim tokovima postaju sve veći. Piramidalne građevine vrlo posebne konstrukcije, gabarita i strukture poput Keopsove piramide podržavaju meditativna psihofizička stanja, stanja koja omogućuju lakšu komunikaciju sa “naduzročnim” aspektima Realnosti i – što je možda važnije – introspekciju podsvesnog segmenta vlastitog bića – i eventualnu korekciju svojih racionalnih uverenja …"
       "Jedinstvo Materije i Duha" , "... Model KGE objedinjuje Duh i Materiju u Jedinstvo prostora, vremena i energije u kojem se SVI fenomeni makro (galaksije, planete...), mikro (proton, neutrino ...), hiper (duh, duša, intuicija, emocija ...) Realnosti mogu opisati istim fizičkim parametrima (masa, frekvencija...) što je od izuzetne važnosti obzirom da tradicionalna učenja podrazumevaju ”energetsku višeslojnost” ”bića”, što u terminologiji Modela znači da obuhvata više kvantnih nivoa, dakle ne samo njegov fizički aspekt nego i astralni i još nekoliko viših spiritualnih planova (Eteric, Celestial, Causal ...)."
       "Tesline eterske tehnologije - pokretač treće tehnološke revolucije" , "... civilizacija je u svom razvoju zaista stigla do “raskršća” na kojem konačno MORA doneti odluku o tome kojim će putem dalje, što je ključno za budućnost života na Zemlji."
       "Eterske Tehnologije Nikole Tesle u praksi" , "Tvrdnja nauke da etar ne postoji – najveća je logička greška moderne nauke koju ona pokušava da prevaziđe uvođenjem još manje poznatog spektra hipotetičkih fenomena kao što su to tamna materija, tamna energija, kvazi-čestice, poput (nikada detektovanih) “gravitona”, “fonona” i sličnih. Vraćanjem etera u nauku svi ovi entiteti nastali kao rezultat "mentalne akrobatike" teorijskih fizičara - postali bi potpuno nepotrebni, etarske tehnologije Nikole Tesle bile bi vraćene u okrilje nauke i postale osnov svih budućih tehnologija, pokretačka sila novih naučnih spoznaja, brojnih tehničkih otkrića i zapravo impuls i pokretačka snaga treće industrijske revolucije čovečanstva."
       "O Etru" , "Analiza fenomena etra, predložene korekcije i dopune obogaćuju važeće teorije, reafirmišu ideje Nikole Tesle i tumačenja njegovih eterskih Tehnologija vraćaju u naučni okvir čime i njihova ostvarivost postaje izvesnija."
       "Briljantnost veličanstvenih Teslinih tehnologija" , "Ne-Hercijanski” talasi realno postojeće longitudinalne etarske vibracije, “transfer potencijala” ili “transmigracija stresa” ... ostvarivost svih ideja tog dokazanog intuitivnog genija postaje mnogo izvesnija a “pseudo-naučni” pojmovi poput teleportacije, antigravitacije, kretanja bez inercije, “zero-point” energije i sličnih – mnogo prihvatljiviji."
       "Etarske tehnologije Nikole Tesle" , "Neka budućnost kaže istinu i proceni svakoga prema njegovom radu i postignućma. Sadašnjost je njihova; budućnost, za koju sam doista radio, pripada meni."
       "Piramide i skalarni talasi" , Prva svetska konferencija o energiji piramida, 7-13 maj, 2018, Visoko, BiH. O skalarnim talasima, torzionim poljima, kosmičkoj energiji & znanju ...
       Piramide – harmonizatori “Kvantnog polja” Harmonizacija našeg biċa sa kvantnim poljem je osnovni preduslov zdravlja. Piramidalne gradjevine kao i specifični, namenski gradjeni objekti i specijalni aparati zasnovani na Teslinim tehnologijama pospešuju baš tu funkciju.
       VEDSKI AKSIOMATSKI PRINCIPI - ključ efikasnosti Teslinih torzionih polja i tajanstvenih moċi piramida “Pravi Nikola Tesla”, “Prometej Novog Doba”, teško se može objasniti sa aspekta konvencionalne nauke ali se mnogo lakše može razumeti izučavanjem “piramidalnih gradjevina” i drevnih znanja.
      "Univerzum – Večni harmonijski Oscilator" Evolucija je zasnovana na parametrima koje je “Vrhunski Kreator” primenio u stvaranju Sveta a Nikola Tesla “preslikao” u svoje “oscilatore”!
      "Nikola Tesla – Prometej Novog Doba" Sasvim je nesumnjivo da je Nikola Tesla jedan od najznačajnijih ljudi naše civilizacije...Ipak, prava njegova veličina i dubina uvida tek se ukazuje.
      "Samoostvarenje Apsoluta" Iskustvo nas uči da nema ljudskog biċa koje se nije zapitalo o tome kako je izgrađen svet u kojem živi i kakva je uloga čoveka u svemu tome..
      "Torzioni Talasi" - prenosioci ljudskih misli i oseċanja !
      "Trenutne Slike Zvezda" Ne-elektromagnetni signali sa Sunca ...
      "Kvantna nelokalnost Teslinih Talasa" Prema Modelu KGE, Ċovek je smešten u tački zlatnog preseka, na apscisi Energija/Prostor dijagrama između ordinate i oblasti ”crnog” ...
      "SVETLOST NA TRAGU DUHA" Slađana Marjanoviċ, Naučne sugestije nas vode korak bliže usvajanju ideje o telu kao energetski višeslojnom sistemu, a ne kao zbiru materije.
      "Korelativnost prostornih i vremenskih biča"…Materija se kreira u trenutku vremena i tački prostora kao spiralni stojeċi talas, odnosno etarski vorteks u fizičkom vakumu ...
      "Jedinstvo materije i duha"…Svest i duša se nikada ne mogu dvojiti, dok se telo može odvojiti i od duše i od svesti. I obrnuto...
      "Višedimenzionalna struktura Jedinstva sa aspekta modela KGE"… Ako materiju shvatimo kao “splet polja” – Tesline tehnologije – biċe nam mnogo bliže…
      "Trodimenzionalno vreme" Svi mi, i uopšte sve što ”postoji”, postojimo u bezbroj primeraka i svako od nas kreira vlastitu realnost u večnosti svog trenutka….
      "Inteligentne etarske energije" Inteligentne etarske energije, iako nama čulno nedostupne i (za sada) teško merljive – ipak su deo naše Realnosti a Tesline tehnologije će, najverovatnije, biti osnov najsavremenijih tehnologija 21. veka.”
      “TAKO JE GOVORIO TESLA” Da li je dokazani intuitivni genije, naučnik i pronalazač znao za više-dimenzionalne prostorno -vremenske strukture, na osnovu čega je osmislio jedan od najkontroverznijih patenata koji je bio inspiracija nizu istraživača poput T.H. Morey-a (Radiant device), Floyd Sweeta (VTA uredaj), Michel Meyer-Mace (solid state konvertor) ..., i kakve oni veze imaju sa Teslinim Talasima Modela KGE ...”
      "Teslini Ne-Hercijanski talasi i “Srce Mudrosti” !" Fizičar Vladimir Ščerbak je pokazao da je struktura sadržaja genetskog koda odredjena numeričkom vrednošću i posebnim osobinama broja 037 koji nije samo unikatan dekadni broj, nego je jedinstven broj u celokupnom carstvu Prirodnih brojeva zbog čega je taj broj nazvan "Srce Mudrosti". Inspirisan njegovim radom, Dr. Tidjani Negadi, profesor teorijske fizike, našao je u svojim istraživanjima da su SVI BROJEVI KOJI KARAKTERIŠU TESLINE TALASE - DEKADNI MULTIPLI BROJA 37 !!!


Prethodna   |   Početna   |   Kontakt:          Mail   teslascalar@gmail.com         Tel   + 381.(0)63.11.33.536


Copyright: Goran Marjanovic, B.Sc.Eng. ("Unconventional Physics")
"Prostor, vreme, materija", ® 198./1993; "Teslini Talasi i Teslion kao njihov kvant nosilac", ® 26./2001.