Logo

      Line      Brošura   |   Uređaji   |   Galerija   |   Sertifikati   |   Dodaci   |   Početna      Line

      Priča o Teslionu !

   Povodom 70 godina od smrti Nikole Tesle u Njujorku je od 5. Do 7. Januara 2013. održana međunarodna konferencija u čast Nikole Tesle. Naučna fondacija Nikola Tesla iz Filadelfije organizovala je predavanja, prezentacije, diskusije, nova otkriċa i nova tumačenja Teslinih beleški i izuma. Tu je i naš inženjer Goran Marjanoviċ izložio svoj rad o kojem nam je ukratko govorio uoči samog početka predavanja u Kolarcu.

    Video:

      You Tube kanal : "Goran Marjanoviċ" 15 video snimaka,
      You Tube kanal : "Teslina Galaksija" 32 video snimka,

      "O TESLINIM SKALARNIM TALASIMA” Značajan korak ka ostvarenju Teslinog sna o skalarnim talasima, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beograd, 7.12.2012. godine.
      "Nikola Tesla i "Tajne Sankhye” Uticaj Vedske filozofije na ideje, vizije i tehnologije Nikole Tesle, Goran Marjanovic - Novi uvidi - ...
      "Torziona polja u Prirodi i Teslinim Tehnologijama" Suptilno-energetski fenomeni vrtložnog oblika, nazivaju se i aksiona, spin, spinor i/ili mikroleptonska polja,
      "Ne-Hercijanski talasi Nikole Tesle" Saglasnost kosmogonije Nikole Tesle sa aksiomatskim principima Sankhye, postulatima savremene fizike i očekujuċim vrednostima Modela KGE,

            Eksperimenti:

            Laboratorija G.Marjanoviċa za istraživanja Tehnologija Nikole Tesle,
            "Tesla Vortex" Snimak složene elektrodinamičke vibracije, u obliku dvostrukog, rastuċe-opadajuċeg, naizmeničnog vorteksa,
            "Tretman" PIP snimak promene Ambijentalnog polja tokom bioenergetskog tretmana,
            "Interakcija" PIP snimak interakcije energetskog polja Specijalne Tesline Zavojnice i biopolja čoveka,
            "Special Tesla Coil" Snimak merenja električnog i orgonskog polja Specijalne Tesline Zavojnice tokom promene pobudne frekvencije

    Gif animacije :

      "Generator Tesla Scalar K9 EDQ" Snimci uredjaja sa svih strana
      "Svetlosni Procesor K9 EDQ-LP" Snimci uredjaja sa svih strana

    Članci :

      "Univerzum – Večni harmonijski Oscilator" Evolucija je zasnovana na parametrima koje je “Vrhunski Kreator” primenio u stvaranju Sveta a Nikola Tesla “preslikao” u svoje “oscilatore”!
      "Nikola Tesla – Prometej Novog Doba" Sasvim je nesumnjivo da je Nikola Tesla jedan od najznačajnijih ljudi naše civilizacije...Ipak, prava njegova veličina i dubina uvida tek se ukazuje.
      "Samoostvarenje Apsoluta" Iskustvo nas uči da nema ljudskog biċa koje se nije zapitalo o tome kako je izgrađen svet u kojem živi i kakva je uloga čoveka u svemu tome..
      "Torzioni Talasi" - prenosioci ljudskih misli i oseċanja !
      "Trenutne Slike Zvezda" Ne-elektromagnetni signali sa Sunca ...
      "Kvantna nelokalnost Teslinih Talasa" Prema Modelu KGE, Ċovek je smešten u tački zlatnog preseka, na apscisi Energija/Prostor dijagrama između ordinate i oblasti ”crnog” ...
      "SVETLOST NA TRAGU DUHA" Slađana Marjanoviċ, Naučne sugestije nas vode korak bliže usvajanju ideje o telu kao energetski višeslojnom sistemu, a ne kao zbiru materije.
      "Korelativnost prostornih i vremenskih biča"…Materija se kreira u trenutku vremena i tački prostora kao spiralni stojeċi talas, odnosno etarski vorteks u fizičkom vakumu ...
      "Jedinstvo materije i duha"…Svest i duša se nikada ne mogu dvojiti, dok se telo može odvojiti i od duše i od svesti. I obrnuto...
      "Višedimenzionalna struktura Jedinstva sa aspekta modela KGE"… Ako materiju shvatimo kao “splet polja” – Tesline tehnologije – biċe nam mnogo bliže…
      "Trodimenzionalno vreme" Svi mi, i uopšte sve što ”postoji”, postojimo u bezbroj primeraka i svako od nas kreira vlastitu realnost u večnosti svog trenutka….
      "Inteligentne etarske energije" Inteligentne etarske energije, iako nama čulno nedostupne i (za sada) teško merljive – ipak su deo naše Realnosti a Tesline tehnologije će, najverovatnije, biti osnov najsavremenijih tehnologija 21. veka.”


Prethodna   |   Početna   |   Kontakt:          Mail   teslascalar@gmail.com         Tel   + 381.(0)63.11.33.536


Copyright: Goran Marjanovic, B.Sc.Eng. ("Unconventional Physics")
"Prostor, vreme, materija", ® 198./1993; "Teslini Talasi i Teslion kao njihov kvant nosilac", ® 26./2001.